Archive | การเลี้ยงไก่ไข่ RSS feed for this section

การขายไก่ไข่

25 ม.ค.
ตลาดไข่ไก่

                    

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

การให้อาหารไก่ไข่ระยะต่างๆ

25 ม.ค.
การให้อาหารไก่ไข่ระยะต่างๆ
1.
ไก่ไข่เล็ก – รุ่น
  การเลี้ยงลูกไก่ในระยะแรกผู้เลี้ยงควรหมั่นดูแลเอาใจใส่และเติมอาหารในรางให้ลูกไก่มีกินได้ตลอดเวลาเพราะถ้าลูกไก่ ได้รับ อาหารไม่พอจะทำให้อ่อนแอและโตช้า การให้อาหารลูกไก่ในช่วง 2-3 วันแรกควรใช้วิธีโรยอาหารบนกระดาษหรือถาดใต้เครื่องกก เพื่อช่วยให้ลูกไก่กินอาหารได้เร็วขึ้น ในระยะไก่เล็ก-รุ่นนี้ควรให้กินอาหารอย่างเต็มที่เพื่อใช้ในการเจริญเติบโต และเตรียมโครงสร้างของร่างกายให้มีขนาดใหญ่ สามารถเก็บสะสมพลังงานสำรองไว้ใช้ในยามจำเป็น
2.
ไก่ไข่สาว
การให้อาหารแก่ไก่ไข่สาวนั้น ไม่ควรให้กินอาหารอย่างเต็มที่ ควรมีการจำกัดอาหารที่ให้โดยเริ่มเมื่อไก่อายุได้ 12 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับสุขภาพความสมบูรณ์ของไก่ เพื่อควบคุมน้ำหนักตัวไก่ให้มีขนาดตามสายพันธุ์ที่บริษัทผู้ผลิตไก่แนะนำหรือได้น้ำหนักตามมาตรฐานที่แสดงไว้ในตาราง 1 โดยสุ่มไก่จากส่วนต่างๆ ของคอก จาก 10% ของฝูงมาชั่งน้ำหนักทุกสัปดาห์ ไก่รุ่นก่อนไข่ที่ปล่อยให้อ้วนและมีน้ำหนักตัวมากเกินไปจะให้ไข่เร็วแต่ให้ไข่ไม่ทน ข้อควรระวังในการจำกัดอาหารคือต้องจัดรางอาหารให้มีเพียงพอให้ไก่กินทุกวัน และพยายามกระจายอาหารให้ทั่วถึงภายในเวลาอันรวดเร็วเพื่อให้ไก่ได้กินอาหารเท่าๆ กันและมีขนาดสม่ำเสมอกัน และสิ่งที่สำคัญอีอย่างหนึ่งคือ ถ้าไก่มีน้ำหนักมากเกินไปไม่ควรลดอาหารที่ให้กิน ให้ใช้วิธีชะลอการเพิ่มปริมาณอาหารไว้จนกว่าไก่จะมีน้ำหนักได้ตามมาตรฐาน
3.
ไก่ไข่ระยะให้ไข่
ปริมาณการกินอาหารของไก่ไข่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง อาทิ อัตราการไข่ น้ำหนักตัวไก่และอุณหภูมิแวดล้อม เป็นต้น เกษตรกรอาจคิดคำนวณปริมาณอาหารที่ให้กินในแต่ละวันดังนี้
1. ให้อาหารสำหรับการดำรงชีพ วันละ 63 กรัม สำหรับตัวไก่ไข่ที่มีน้ำหนักตัว 2 กก. และเลี้ยงแบบปล่อยพื้นคอกภายในโรงเรือนที่มีอุณหภูมิแวดล้อม 25  ํC
2. ให้อาหารเพิ่มวันละ 7 กรัม สำหรับอัตราการไข่ที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 10% โดยเริ่มจากอัตราการไข่ 0%
3. ให้อาหารเพิ่มขึ้น/ลดลง วันละ 1.2 กรัม สำหรับน้ำหนักไก่ที่เพิ่มขึ้น/ลดลง ทุกๆ 50 กรัม จากน้ำหนัก 2 กก.
4. ให้อาหารเพิ่มขึ้น/ลดลง วันละ 1.4 กรัม เมื่ออุณหภูมิลดลง/สูงขึ้น ทุกๆ 1 ํC จากอุณหภูมิ 25  ํC
5. ให้อาหารลดลง วันละ 5 กรัม ถ้าเป็นการเลี้ยงบนกรงตับ
6. ให้อาหารเพิ่มขึ้น/ลดลง วันละ 1 กรัม สำหรับระดับพลังงานในอาหารที่ลดลง/เพิ่มขึ้น ทุกๆ 50 กิโลแคลอรี่/กก. จากระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 2,750 กิโลแคลอรี่/กก. ในสูตรอาหาร
ตารางที่ 3 แสดงความต้องการสารอาหารของแม่ไก่ไข่ระยะให้ไข่ (คิดเป็นปริมาณที่ได้รับ/วัน)
สารอาหารที่ต้องการ
(มิลลิกรัม/วัน)
ไก่ไข่พันธุ์ที่ให้เปลือกไข่สีขาว
กินอาหารเฉลี่ย 100 กรัม/วัน
ไก่ไข่พันธุ์ที่ให้เปลือกไข่สีน้ำตาล
กินอาหารเฉลี่ย 110 กรัม/วัน
โปรตีน
กรดอะมิโนจำเป็นต้องมีในอาหาร
ไลซีน
เมทไธโอนีน+ซิสตีน
ทริปโตเฟน
ทรีโอนีน
ไอโซลูซีน
อาร์จินีน
ลูซีน
เฟนิลอะลานีน+ไทโรซีน
ฮีสติดิน
เวลีน
แคลเซี่ยม
ฟอสฟอรัสใช้ประโยชน์ได้
เกลือ
15,000

690
580
160
470
650
700
820
830
170
700
3,250
250
350

16,500

760
645
175
520
715
770
900
910
190
770
3,600
275
385

    ที่มา : NRC(1994)

ตารางที่ 4 แสดงความต้องการพลังงานใช้ได้ในแต่ละวันของแม่ไก่ไข่ที่มีน้ำหนักตัวและอัตราการ
ให้ผลผลิตไข่แตกต่างกัน (กิโลแคลอรี่/วัน)
น้ำหนักตัวไก่(กิโลกรัม)
อัตราการให้ผลผลิตไข่ (%)
0
50
60
70
80
90
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
130
177
218
259
296
192
239
280
321
358
205
251
292
333
370
217
264
305
346
383
229
276
317
358
395
242
289
330
371
408
    ที่มา : NRC(1994)
  ในการเปลี่ยนสูตรอาหารใหม่แต่ละครั้ง ผู้เลี้ยงไม่ควรให้อาหารใหม่อย่างทันทีทันใด เพราะจะทำให้ไก่เกิดความเครียด ชะงักการเจริญเติบโตและการให้ไข่ลดลงได้ ควรจะนำอาหารใหม่มาผสมกับอาหารสูตรเดิมแล้วค่อยๆ ลดอาหารสูตรเดิมลง จนเปลี่ยนเป็นอาหารสูตรใหม่ทั้งหมด เพื่อให้ไก่เกิดความคุ้นเคยและปรับตัวได้

เลี้ยงไก่กินไข่ เหลือขาย ตามเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง

25 ม.ค.

เลี้ยงไก่กินไข่ เหลือขาย ตามเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง

เลี้ยงไก่

ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าการยึดหลักแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของพ่อหลวงปวงชนชาวไทย นั้นถือว่าเป็นการยึดหลักดำเนินชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้คนเราไม่ต้องเดือดร้อน และที่สำคัญในยุคนี้

เลี้ยงไก่ไข่

ลุงเยี่ยม หรือว่า นายเยี่ยม  ตาเห็น อายุ 65 ปี และนางลำไย  ตาเห็น อายุ 59 ปี เกษตรชาวตำบลบ้านป่า  อ.เมืองพิษณุโลก ซึ่งปัจจุบันได้หันมายึดอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ และทำการเกษตรพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริ

เลี้ยงไก่

โดยลุงเยี่ยมเล่า ว่าในช่วงก่อนหน้านี้ตนเองเคยทำอาชีพต่างๆมาหลากหลายอาชีพ  โดยเฉพาะการเดินทางไปทำงานก่อสร้าง ยังต่างประเทศ ในตะวันออกกลางหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอิรัก อิหร่าน ลิเบีย หรือแม้กระทั่งซาอุดิอาราเบีย ก่อนที่จะกลับมายึดอาชีพทำนา เลี้ยงวัว  แต่ในช่วงหลังมานี้ ก็ต้องเจอกับปัญหาการขาดทุนมาโดยตลอด    แต่พอได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาใช้และลงมือปฏิบัติจริง ก็ทำให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเลี้ยงไก่ไข่  ซึ่งนอกจากจะนำไข่ไก่มารับประทานแล้ว ที่เหลือก็นำไปขายเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง  ทุกๆวันในช่วงเช้าก็จะเก็บไข่ไปขายตลาดในตัวเมืองพิษณุโลก หรือไม่ก็มีลูกค้าประจำมารับถึงบ้าน ทำให้ปัจจุบันมีรายได้จากการจำหน่ายไข่ไก่ อยู่ที่ประมาณวันละ 200 – 250 บาท ต่อวัน

ไก่ไข่

นอกจากนี้คุณป้าลำไยภรรยาของลุงเยี่ยมบอกว่า ไข่ไก่ของตนนั้นจะมีไข่แดงที่เข้มข้นกว่าไข่ไก่ในท้องตลาด ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากว่าคุณป้ามีเคล็ดลับในการเลี้ยงนั่นเอง   ส่วนช่องทางการจำหน่ายในปัจจุบันก็นำไปจำหน่ายยังร้านค้าชุมชน   และนอกจากการเลี้ยงไก่ไข่แล้ว ครอบครัวลุงเยี่ยมยังเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง  ทำนา ปลูกพืชผักสวนครัว จนทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกวันนี้

ไข่ไก่

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าชื่นชมไม่น้อย เนื่องจากลุงเยี่ยม และป้าลำไย ที่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และเพียงพอไม่ฟุ้งเฟื้อง ตามพระราชดำริ เกษตรพอเพียง

////

ที่มาhttp://www.phitsanulokhotnews.com/5395

พันธุ์ไก่

25 ม.ค.
ไก่ประดู่หางดำ

เป็นไก่พื้นเมืองพันธุ์หนึ่งของประเทศไทย เพศผู้มีขนลำตัวดำ สร้อยคอหลังสีแดงประดู่ ปาก แข้งดำ ผิวหนังสีขาวอมเหลือง เปลือกไข่สีขาวนวลถึงน้ำตาลอ่อน หงอนถั่ว ส่วนเพศเมียมีขนสีดำทั้งตัว ลักษณะอื่นๆ คล้ายไก่เพศผู้

ไก่เหลืองหางขาว

เป็นไก่พันธุ์พื้นเมืองที่มีรูปร่างสูงโปร่ง ขนาดใหญ่ ขนลำตัวมีสีดำ มีขนสีขาวแซม ขนปีกสีดำแซมขนขาวปลายปีก ขนพื้นลำตัวและขนปีกปกคลุมด้วยสร้อยคอ สร้อยหลังและสร้อยปีกสีเหลืองหรือสีเหลืองอมแดง ขนหางเป็นพวงสีดำมีขนสีขาวแซม ปากและแข้งมีสีเหลือง ผิวหนังสีขาวอมเหลือง เปลือกไข่สีน้ำตาลอ่อน หงอนถั่ว

ไก่แดง

มีรูปร่างสูง ทะมัดทะแมง ขนพื้นลำตัว หน้าคอ หน้าท้อง ขนใต้ปีก ขนสร้อยคอ สร้อยปีกแดง ขนหางมีสีดำหรือแดงมีขนสีขาวแซม ปากและแข้งสีเหลือง ผิวหนังสีขาวอมเหลือง เปลือกไข่สีน้ำตาลอ่อน หงอนถั่ว

ไก่ชี

มีรูปร่างโปร่ง ขนลำตัว สร้อยคอ สร้อยหลังและขนหางมีสีขาว ปากและแข้งสีเหลืองและขาวอมเหลือง ผิวหนังสีขาวอมเหลือง เปลือกไข่สีขาวนวล หงอนถั่ว

ไก่ชี้ฟ้า (Chee Fah)

เป็นไก่พื้นเมืองในท้องถิ่นของชาวเขาในเขตอำเภอภูชี้ฟ้า แม่ฟ้าหลวง เถิง และเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ไก่พันธุ์นี้กรมปศุสัตว์ได้รวบรวมพันธุ์ มาทำการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ ตั้งแต่ปี 2544
ลักษณะประจำพันธุ์ เพศผู้มีขนหลัง (suddle) และขนหางมีสีดำ หงอนจักร ขนตา ปาก แข้ง ผิวหนัง เนื้อ กระดูกและเครื่องในมีสีดำ เพศเมียมีขนสีเหลือง อ่อนสลับดำ ทั่วทั้งตัวคล้ายกับลายนกคุ้ม หงอนจักร ขอบตา ปาก แข้ง ผิวหนัง เนื้อ กระดูกและเครื่องในมีสีดำ น้ำหนักมาตรฐาน พ่อพันธุ์หนัก 2.5 กิโลกรัม แม่พันธุ์หนัก 1.8 กิโลกรัม

สมรรถภาพการผลิต

น้ำหนักแรกเกิด 25.1 + 3.2 กรัม
น้ำหนัก 12 สัปดาห์ 849.2 + 123.6 กรัม
น้ำหนัก 16 สัปดาห์ 1,259.1 + 217.2 กรัม
อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก 151.4 + 6.8 กรัม
น้ำหนักเมื่อให้ไข่ฟองแรก 1,388.3 + 178.4 กรัม
น้ำหนักไข่ฟองแรก 30.7 + 2.0 กรัม

 

ไก่ฟ้าหลวง (Fah Luang Chicken)

เป็นไก่พื้นเมืองในท้องถิ่นของชาวเขาในเขตอำเภอภูชี้ฟ้า แม่ฟ้าหลวง เถิง และเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ไก่พันธุ์นี้กรมปศุสัตว์ได้รวบรวมพันธุ์มาทำการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี 2544

ลักษณะประจำพันธุ์ เพศผู้มีขนหลัง (Suddle) และขนสร้อยคอสีเหลืองเข้ม ขนหางมีสีดำหงอนจักร ขอบตา ปาก แข้ง ผิวหนัง เนื้อ กระดูกและเครื่องในมีสีดำ พ่อพันธุ์หนัก 2.3 กิโลกรัม แม่พันธุ์หนัก 1.7 กิโลกรัม

สมรรถภาพการผลิต

น้ำหนักแรกเกิด 25.3 + 2.9 กรัม
น้ำหนัก 4 สัปดาห 142.0 + 32.2 กรัม
น้ำหนัก 8 สัปดาห์ 439.0 + 92.7 กรัม
น้ำหนัก 16 สัปดาห์ 1,253.9 + 287.3 กรัม
อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก 153.3 + 7.3 กรัม
น้ำหนักเมื่อให้ไข่ฟองแรก 1,376.6 + 193.2 กรัม
น้ำหนักไข่ฟองแรก 30.6 + 2.1 กรัม

 

ไก่แม่ฮ่องสอน (Mae Hong Son Chicken)

เป็นไก่พื้นเมืองท้องถิ่นที่เลี้ยงกันมากในชนบทเกือบทุกอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เกษตรกรที่เลี้ยงมีทั้งเกษตรกรในหมู่บ้านต่างๆ และชาวเขาไม่ว่าจะเป็นมูเซอ ลีซอ ฯลฯ ไก่พันธุ์นี้บางทีเรียกว่า ไก่ตอ กรมปศุสัตว์ได้รวบรวมพันธ์มาทำการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี 2544
ลักษณะประจำพันธุ์ เพศผู้มีขนหลัง (Suddle) และสร้อยคอมีสีเหลืองเข้ม ขนลำตัวและหางมีสีดำ มีปุยขาวที่โคนหาง หงอนจักร แข้งสีดำเรียวเล็กเหมือนไก่ป่า ผิวหนังสีขาว เพศเมีย ขนทั้งตัวมีสีเหลืองกระหรือสีน้ำตาลอ่อนลายป่า หงอนจักร แข้งสีดำเรียวเล็กเหมือนไก่ป่า ผิวหนังสีขาว พ่อพันธุ์ 1.4 กิโลกรัม แม่พันธุ์ 0.9 กิโลกรัม

สมรรถภาพการผลิต

น้ำหนักแรกเกิด 19.9 + 2.8 กรัม
น้ำหนัก 4 สัปดาห 106.2 + 24.1 กรัม
น้ำหนัก 8 สัปดาห์ 310.3 + 68.3 กรัม
น้ำหนัก 16 สัปดาห์ 837.8 + 160.5 กรัม
อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก 148.8 + 26.2 กรัม
น้ำหนักเมื่อให้ไข่ฟองแรก 829.7 + 13.6 กรัม
น้ำหนักไข่ฟองแรก 26.7 + 3.0 กรัม
ไก่เบตง

เป็นไก่ที่พบมากในอำเภอเบตง อำเภอธารโต จังหวัดยะลา และบางอำเภอในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นไก่ที่มีเชื่อสายมาจากไก่พันธุ์แลนชาน ประเทศจีน
ลักษณะประจำพันธุ์ มีขนสีเหลืองทองถึงเหลืองออกตลอดลำตัว ขนที่ขึ้นเป็นประเภทขนอ่อนและสั้น ปกคลุมตลอดลำตัว ทำให้มองดูเหมือนไก่ไม่มีหาง ไม่มีปีก ปากสีเหลืองจงอยปากงองุ้ม แข็งแรง ผิวหนังสีเหลือง หรือสีแดงเรื่อๆ แข้งและนิ้วสีเหลือง หงอนจักร น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่ เพศผู้หนัก 3 กิโลกรัม เพศเมียหนัก 2.7 กิโลกรัม ให้ไข่ฟองแรกเมื่ออายุ 169 วัน เมื่ออายุ 5 เดือน ได้น้ำหนัก 1.92 กิโลกรัม ให้อาหารประมาณ 115 กรัม

ไก่เซียงไฮ้ (Shianghai Chickens)

ไก่พันธุ์นี้ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย ราวปี 2524 โดยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ถวายไข่มีเชื้อแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ลักษณะประจำพันธุ์ เพศผู้และเพศเมียมีลักษณะทั่วไปคล้ายๆ กับไก่โร๊ดไอแลนด์แดงแต่มีรูปร่างและน้ำหนักตัวมากกว่าไก่โร๊ดฯ สีขนมีสีเหลืองเข้ม ขนปลายคอมีสีดำ หงอนจักร แข้งและผิวหนังสีเหลือง เปลือกไข่สีน้ำตาล แข้งมีขน น้ำหนักพ่อพันธุ์ 4.00 กิโลกรัม น้ำหนักแม่พันธุ์ 3.1 กิโลกรัม

สมรรถภาพการผลิต

อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก 190.0 กรัม
น้ำหนักเมื่อให้ไข่ฟองแรก 2,079 + 133 กรัม
จำนวนไข่ต่อปี 180 + 19 ฟอง

ที่มาhttp://www.dld.go.th/poultry/breed_native.html

โรงเรือนไก่ไข่

25 ม.ค.
โรงเรือนไก่ไข่
โรงเรือนไก่ไข่
          การจัดสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่เพื่อการค้านั้น จำเป็นจะต้องจัดสร้างโรงเรือนให้ถูกแบบ มีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถใช้เลี้ยงไก่ได้นานปี จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เลี้ยงไก่ไข่จะต้องสร้างโรงเรือนให้ถูกแบบมาตรฐาน ตามสภาพแวดล้อมของประเทศไทย โรงเรือนที่ดีควรมีลักษณะดังนี้

1.
สามารถป้องกันแดด ลม และฝนได้ดี
2.
ป้องกันศัตรูต่างๆ เช่น นก, หนู, แมว ได้
3.
รักษาความสะอาดได้ง่าย ลักษณะที่ดีโรงเรือนควรเป็นลวด ไม่รกรุงรัง น้ำไม่ขัง
4.
ควรห่างจากบ้านคนพอสมควร ไม่ควรอยู่ทางด้านต้นลมของบ้าน เพราะกลิ่นขี้ไก่อาจจะไปรบกวนได้
5.
ควรเป็นแบบที่สร้างได้ง่าย ราคาถูก ใช้วัสดุก่อสร้างที่หาได้ในท้องถิ่น
6.
หากมีโรงเรือนไก่ไข่หลายๆ หลัง การจัดสร้างไม่ควรให้เป็นเรือนแฝดแต่ควรเว้นระยะห่างของแต่ละโรงเรือนไม่น้อยกว่า 10 เมตร ทั้งนี้ เพื่อให้มีการระบายอากาศ และความชื้นดีขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

อุปกรณ์ในการเลี้ยงไก่ไข่

25 ม.ค.
อุปกรณ์ในการเลี้ยงไก่ไข่


                           

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติและความเป็นมาของการเลี้ยงไก่ไข่ในประเทศไทย

25 ม.ค.
ประวัติและความเป็นมาของการเลี้ยงไก่ไข่ในประเทศไทย 

 

อ่านเพิ่มเติม

อาชีพเลี้ยงไก่ไข่

5 ม.ค.
การเลี้ยงไก่ไข่
  อ่านเพิ่มเติม